νοσφίζομαι (nosfizomai)

voce media da nosfi (separatamente o clandestinamente)
Numero Strong: G3557
verbo

1) mettere da parte, separare, dividere
2) mettere da parte o separare per sé stesso
3) rubare, malversare, prelevare clandestinamente ed appropriarsi

ἐνοσφίσατο: 3sing. med. aor. ind.
νοσφιζομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
νοσφίσασθαι: med. aor. inf.

derubare: 1
tenere per sé: 1
trattenere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω