οἰκοδομή (oikodomê)

femminile (astratto) di una parola composta da οἶκος e la radice di δῶμα
TDNT - 5: 144,674
Numero Strong: G3619
sostantivo femminile

1) (l'atto di) edificare, edificazione (un edificio)
2) metaforicamente l'edificare, edificazione
   2a) l'atto di uno che promuove la crescita altrui nella saggezza cristiana, pietà, felicità, santità
3) un edificio (cioè la cosa costruita)

οἰκοδομαί: nom. pl.
οἰκοδομάς, οἰκοδομὰς: acc. pl.
οἰκοδομή, οἰκοδομὴ: nom. sing.
οἰκοδομήν, οἰκοδομὴν: acc. sing.
οἰκοδομῆς: gen. sing.

(+) edificare: 1
di edificare: 1
edificare: 15
uno edificare: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω