ποιέω (poieô)

a quanto pare una forma prolungata di una parola primaria obsoleta
TDNT - 6: 458,895
Numero Strong: G4160
verbo

1) fare (nel senso creare)
   1a) con i nomi di cose fatte, produrre, costruire, formare, plasmare, eccetera
   1b) essere gli autori di, la causa
   1c) rendere pronto, preparare
   1d) produrre, portare
   1e) acquisire, provvedere una cosa per sé stesso
   1f) fare una cosa da qualcosa
   1g) rendere uno qualcosa
      1g1) costituire o nominare
      1g2) dichiarare
   1h) mettere qualcuno avanti, condurlo fuori
   1i) far fare qualcosa a qualcuno
   1j) essere gli autori di una cosa (causare)
2) fare (nel senso agire)
   2a) agire giustamente, fare bene
      2a1) eseguire
   2b) fare una cosa a qualcuno
      2b1) fare a qualcuno
   2c) con designazione di tempo: passare, trascorrere
   2d) celebrare, tenere
      2d1) rendere pronto, e così allo stesso tempo istituire, la celebrazione della Pasqua
   2e) compiere: una promessa

ἐποίει: 3sing. att. impf. ind.
ἐποιεῖτε: 2pl. att. impf. ind.
ἐποίησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐποιήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐποιησάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐποίησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐποίησας: 2sing. att. aor. ind.
ἐποιήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐποίησεν, ἐποίησέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐποίουν: 3pl. att. impf. ind.
ἐποιοῦντο: 3pl. med. impf. ind.
πεποίηκα: 1sing. att. pf. ind.
πεποιήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
πεποιήκατε: 2pl. att. pf. ind.
πεποιήκεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
πεποίηκεν: 3sing. att. pf. ind.
πεποιηκέναι: att. pf. inf.
πεποιηκόσιν: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
πεποιηκότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
πεποιηκότος: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
πεποιηκώς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
πεποιημένων: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
ποιεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ποίει: 2sing. att. pres. imptv.
ποιεῖν: att. pres. inf.
ποιεῖς: 2sing. att. pres. ind.
ποιεῖσθαι: med. pres. inf., pass. pres. inf.
ποιεῖσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ποιεῖται: 3sing. med. pres. ind.
ποιεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ποιείτω: 3sing. att. pres. imptv.
ποιῇ: 3sing. att. pres. cong.
ποιῇς: 2sing. att. pres. cong.
ποιῆσαι: att. aor. inf.
ποιήσαιεν: 3pl. att. aor. ott.
ποιησάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ποιησάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ποιήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ποιήσαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ποιήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ποιήσασαν: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
ποιήσασθαι: med. aor. inf.
ποιήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ποιησάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ποιήσει: 3sing. att. fut. ind.
ποιήσεις: 2sing. att. fut. ind.
ποιήσετε: 2pl. att. fut. ind.
ποιήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ποιήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
ποιήσητε: 2pl. att. aor. cong.
ποιησόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ποιήσομεν: 1pl. att. fut. ind.
ποίησον, ποίησόν: 2sing. att. aor. imptv.
ποιήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ποιήσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
ποιήσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ποιήσων: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
ποιήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ποιῆτε: 2pl. att. pres. cong.
ποιοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
ποιοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ποιούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ποιούμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ποιοῦν: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ποιοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
ποιοῦνται: 3pl. med. pres. ind.
ποιοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ποιοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ποιοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc., att. pres. ptc. dat. sing. neut.
ποιοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ποιοῦσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ποιῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
ποιῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
ποιῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
ποιῶσιν: 3pl. att. pres. cong.

(+ἔχω) potere fare: 1
(+αὐτός) fare: 3
(+αὐτός) per mettere in praticare: 1
(+ὁ ἱκανός) soddisfare: 1
(+ὁ δέησις) pregare: 1
(+ὁ ἄνθρωπος) fare: 1
(+) agire: 1
(+) fare: 1
(+δέησις) pregare: 1
(+εὐθύς) raddrizzare: 3
(+φανερός αὐτός) divulgare: 1
(+γίνομαι) fare: 1
(+ὑγιής) guarire: 3
(+κακός) malfattore: 1
(+κρίσις) giudicare: 2
(+λύτρωσις) riscattare: 1
(+μή) praticare: 1
(+μνεία) nominare: 1
(+μνεία) ricordare: 2
(+μονή) dimorare: 1
(+ἐγώ) fare: 4
(+ἐγώ) trattare: 1
(+ἐκβολή) gettare: 1
(+ἐκδίκησις) vendicare: 1
(+ἀνομία) trasgredire legge: 1
(+ἐρημόομαι) spogliare: 1
(+οὗτος) fare: 2
(+πορεία) avvicinare: 1
(+σύ) fare: 1
(+σεαυτοῦ) pretendere di essere: 1
(+ἑαυτοῦ) fare: 3
accendere: 1
adempire: 1
adoperare: 1
agire: 7
attuare: 1
avere: 2
biancheggiare: 1
cambiare: 1
cattivare: 1
celebrare: 1
che faccia: 1
che fare: 1
commettere: 12
compiere: 7
cosa fare: 1
costituire: 4
costringere a: 1
creare: 3
dare: 4
diventare: 1
dovere fare: 9
elemosinare: 1
erigere: 1
eseguire: 3
esercitare: 1
espellere: 1
faccia: 8
fallire: 1
fare: 362
fare diventare: 1
fare tu: 2
fare voi: 1
fermare: 1
fruttare: 1
io faccia: 2
lui fare: 1
mettere in praticare: 10
non tradotto: 6
obbligare: 1
occupare: 1
offrire: 1
operare: 6
ordire: 1
osservare: 2
parlare: 1
passare: 1
per adempire: 1
per fare: 5
porre: 1
portare: 1
potere fare: 1
praticare: 7
preparare: 3
produrre: 2
provocare: 1
rendere: 5
rivelare: 1
sollevare: 1
stare: 1
suscitare: 1
svolgere: 1
tenere: 1
trarre: 3
trattare: 2
trattenere: 2
tu faccia: 1
ubbidire: 1
usare: 3
venire: 1
Totale: 569

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω