πολύς (polus)

incluse le forme dell'alternativa pollos
TDNT - 6: 536,*
Numero Strong: G4183
aggettivo

1) molti, molto, grande

πλεῖον: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.
πλεῖόν: acc. sing. neut. comp.
πλείονα: acc. pl. neut. comp., acc. sing. femm. comp., acc. sing. masc. comp.
πλείονας: acc. pl. femm. comp., acc. pl. masc. comp.
πλείονες, πλείονές: nom. pl. masc. comp.
πλείονος: gen. sing. femm. comp.
πλειόνων: gen. pl. masc. comp., gen. pl. neut. comp.
πλείοσιν: dat. pl. masc. comp.
πλείους: acc. pl. femm. comp., nom. pl. femm. comp.
πλεῖστον: acc. sing. neut. superl.
πλείω: acc. pl. neut. comp.
πλέον: acc. sing. neut. comp.
πολλά: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
πολλὰ: acc. pl. neut.
πολλαὶ, πολλαί: nom. pl. femm.
πολλαῖς: dat. pl. femm.
πολλάς, πολλὰς: acc. pl. femm.
πολλή, πολλὴ: nom. sing. femm.
πολλῇ: dat. sing. femm.
πολλήν, πολλὴν: acc. sing. femm.
πολλῆς: gen. sing. femm.
πολλοὶ, πολλοί: nom. pl. masc.
πολλοῖς: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
πολλοῦ: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
πολλούς, πολλοὺς: acc. pl. masc.
πολλῷ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
πολλῶν: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
πολύ: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
πολὺ: acc. sing. neut.
πολύν, πολὺν: acc. sing. masc.
πολύς, πολὺς: nom. sing. masc.

(+ἤδη ὥρα) già tardare: 2
(+) di più: 1
(+) molto: 4
(+) quasi tutto: 1
(+διακονία) faccenda domesticare: 1
(+διά) più: 1
(+ὄχλος) molto: 1
(+μᾶλλον) a maggiorare ragionare: 1
(+μᾶλλον) invece: 1
(+μᾶλλον) più fortezza: 2
(+μετά οὐ ἡμέρα) di là a pochezza: 1
(+οὐ) alcuno: 1
(+οὐ) pochezza: 1
(+ἐπί χρόνος) più a lunghezza: 1
(+ἐπί) lunghezza: 1
(+παρά) di più: 1
(+περισσεύω) superare: 1
(+πλῆθος) uno tale quantità: 1
a molto: 2
altro: 1
attivare: 1
caro: 1
con insistere: 4
con molto: 1
da lunghezza: 1
di molto: 4
di molto cosa: 1
di più: 4
fare velare: 1
fortezza: 1
grandezza: 66
immensità: 2
in grandezza numerare: 2
in lunghezza: 1
in molto: 1
in molto cosa: 1
in numerare maggiorare: 1
lunghezza: 2
lunghezza tempo: 1
maggiorare: 5
maggiorare numerare: 1
maggiorare parte: 2
massimo: 1
molto: 215
molto circostanza: 1
molto cosa: 16
molto persona: 1
molto più: 1
non tradotto: 9
numerare: 2
numerare maggiorare: 1
per molto: 2
più: 14
più che: 2
più di: 6
più eccellere: 1
più grandezza: 1
più numerare: 2
pienezza: 1
tanto: 4
tanto gente: 1
tanto voltare: 1
troppo: 1
vivacità: 1
Totale: 414

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω