πράσσω (prassô)

una radice
TDNT - 6: 632,927
Numero Strong: G4238
verbo

1) esercitare, praticare, essere occupato con, proseguire
   1a) intraprendere, fare
2) compiere
   2a) commettere, perpetrare
3) dirigere affari pubblici, fare affari pubblici
   3a) esigere tributo, reddito, debiti
4) agire

ἔπραξα: 1sing. att. aor. ind.
ἐπράξαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔπραξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπράξατε: 2pl. att. aor. ind.
ἔπραξεν: 3sing. att. aor. ind.
πεπραγμένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
πέπραχά: 1sing. att. pf. ind.
πεπραχέναι: att. pf. inf.
πρᾶξαι: att. aor. inf.
πράξαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
πραξάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
πράξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πράξετε: 2pl. att. fut. ind.
πράξῃς: 2sing. att. aor. cong.
πράσσει: 3sing. att. pres. ind.
πράσσειν: att. pres. inf.
πράσσεις: 2sing. att. pres. ind.
πράσσετε: 2pl. att. pres. imptv.
πράσσῃς: 2sing. att. pres. cong.
πράσσοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
πράσσοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
πράσσοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
πράσσουσι: 3pl. att. pres. ind.
πράσσουσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
πράσσω: 1sing. att. pres. ind.
πράσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) fare: 1
(+μέλλω) a fare: 1
(+ἄν) riscuotere: 1
(+οὗτος) fare: 1
(+σεαυτοῦ) fare: 1
accadere: 1
agire: 1
commettere: 3
dare: 1
esercitare: 1
fare: 22
lavorare: 1
nostro azionare: 1
operare: 1
osservare: 1
riscuotere: 1
Totale: 39

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω