πρός (pros)

una forma fortificata di προ
TDNT - 6: 720,942
Numero Strong: G4314
preposizione

1) con accusativo: a, verso, con, per quanto riguarda, al vantaggio di
2) con dativo: vicino, accanto
3) con genitivo: da, per

πρὸ, πρός, πρὸς: prep.

(+αὐτός αὐτός) loro: 2
(+αὐτός) il: 48
(+αὐτός) loro: 48
(+αὐτός) tu: 2
(+ὁ χρεία) necessitare: 1
(+ὁ ὑστέρημα ἐγώ) rendere: 1
(+ὁ θεός) Dio: 1
(+) a: 68
(+) a entrare di: 1
(+) affinché: 1
(+) da: 21
(+) davanti: 1
(+) davanti a: 3
(+) di: 2
(+) il: 1
(+) in: 2
(+) per: 1
(+) per mostrare che: 1
(+) perché: 1
(+) su: 3
(+εἰμί) fare: 1
(+εἰσέρχομαι ὅς) trovare: 1
(+ὅς) a: 3
(+ὅς) il: 1
(+ὅς) loro: 1
(+λαλέω σύ) annunziare: 1
(+λαλέω σύ) parlare: 1
(+λέγω σύ) dire: 1
(+ἄγω σύ) condurre: 1
(+ἄλλος ἄλλος) uno a altro: 1
(+ἐγώ) il: 1
(+ἐγώ) in casa: 1
(+ἐγώ) io: 4
(+ἐγώ) noi: 1
(+ἀλλήλων) fra di loro: 1
(+ἀλλήλων) uno a altro: 5
(+ἀλλήλων) uno altro: 3
(+ἐναντίος) contro: 1
(+ἀποστέλλω ἐγώ) mandare: 1
(+οὗτος ὁ ἡμέρα) tempo fare: 1
(+οὗτος) in contrariare: 1
(+πᾶς) soprattutto: 2
(+παρακαλέω αὐτός) pregare: 1
(+πρῶτος) prima: 1
(+πρόσωπον) davanti: 1
(+πρόσωπον) davanti a: 1
(+πρόσωπον) prima: 1
(+πέμπω σύ) chiamare: 1
(+πέμπω σύ) mandare: 2
(+σύ) importare: 2
(+σύ) tu: 2
(+σύ) voi: 10
(+στόμα στόμα) a voce: 2
(+τίς) perché: 1
(+ἑαυτοῦ) uno altro: 1
(+ἑσπέρα) sera: 1
a: 125
a chiedere: 1
a scopo di: 1
accanto a: 1
attorno a: 1
bisognare prima che: 1
che: 1
con: 22
contro: 14
contro di: 1
da: 92
davanti: 5
davanti a: 7
dentro: 2
di: 6
di trattare: 1
dietro: 1
e: 1
fare: 1
fino a: 2
fino da: 1
fra: 29
fra di: 2
in: 4
in casa di: 1
in mezzo a: 4
in modo da procurare: 1
in vedere: 1
in vedere di: 1
incontrare a: 1
intorno a: 2
non tradotto: 25
per: 42
per il: 1
presso: 14
prima: 12
prima che: 7
prima di: 10
retribuire: 1
riguardare: 3
riguardare a: 2
secondo: 1
verso: 22
verso di: 2
vicinanza a: 2
Totale: 747

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω