θανατόω (thanatoô)

da θάνατος
TDNT - 3: 21,312
Numero Strong: G2289
verbo

1) mettere a morte
2) metaforicamente
   2a) fare morire cioè distruggere, rendere estinto
   2b) con la morte essere liberato dal legame di qualcosa, letteralmente essere fatto morto per quanto riguarda (qualcosa)

ἐθανατώθητε: 2pl. pass. aor. ind.
θανατούμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
θανατούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
θανατοῦτε: 2pl. att. pres. ind.
θανατωθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
θανατῶσαι: att. aor. inf.
θανατώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
θανατώσωσιν: 3pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) fare morire: 2
(+ὁ αὐτός) fare morire: 1
fare morire: 4
mettere a morte: 4
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω