θεάομαι (theaomai)

una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: G2300
verbo

1) vedere, guardare, guardare con attenzione, contemplare (spesso usato di spettacoli pubblici)
   1a) di persone importanti che sono guardate con ammirazione
2) vedere, prendere una vista di
   2a) nel senso di visitare, incontrare una persona
3) imparare guardando, vedere con gli occhi, percepire

ἐθεάθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐθεασάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
ἐθεάσαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐθεάσασθε: 2pl. med. aor. ind.
ἐθεάσατο: 3sing. med. aor. ind.
θεαθῆναι: pass. aor. inf.
θεασάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
θεασαμένοις: med. aor. ptc. dat. pl. masc.
θεασάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
θεάσασθαι: med. aor. inf.
θεάσασθε: 2pl. med. aor. imptv.
τεθέαμαι: 1sing. med. pf. ind.
τεθεάμεθα: 1pl. med. pf. ind.
τεθέαται: 3sing. med. pf. ind.

(+αὐτός) vedere: 1
(+) osservare: 2
(+σύ) vedere: 1
contemplare: 2
guardare: 2
notare: 1
osservare: 1
per vedere: 1
vedere: 11
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω