σάββατον (sabbaton)

di origine ebraica
TDNT - 7: 1,989
Numero Strong: G4521
sostantivo neutro

1) il settimo giorno di ogni settimana che era una festa sacra in cui gli israeliti si astenevano da ogni lavoro
   1a) l'istituzione del sabato, la legge per mantenere santo ogni settimo giorno della settimana
   1b) un sabato singolo, il giorno di sabato
2) sette giorni, una settimana

σάββασιν: dat. pl.
σάββατα: acc. pl.
σάββατον: acc. sing., nom. sing.
σάββατόν: nom. sing.
σαββάτου: gen. sing.
σαββάτῳ: dat. sing.
σαββάτων: gen. pl.

(+ἡμέρα ὁ) sabato: 1
(+ὁ ἡμέρα ὁ) sabato: 1
(+) di sabato: 1
(+) in giorno di sabato: 1
(+) in uno giorno di sabato: 1
(+) primo giorno di settimana: 1
(+) sabato: 3
(+εἷς) primo giorno di settimana: 1
di sabato: 4
di settimana: 3
giorno di sabato: 7
primo giorno di settimana: 1
sabato: 38
settimana: 3
uno giorno di sabato: 1
uno sabato: 1
Totale: 68

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω