σύνδεσμος (sundesmos)

da σύν e δεσμός
TDNT - 7: 856,1114
Numero Strong: G4886
sostantivo maschile

1) quello che lega insieme, un legame, obbligazione
   1a) di legamenti con cui le membra del corpo umano sono unite insieme
2) quello che è legato insieme, un fascio

σύνδεσμον: acc. sing.
σύνδεσμος: nom. sing.
συνδέσμῳ: dat. sing.
συνδέσμων: gen. pl.

legare: 1
prigione: 1
vincolare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω