σῴζω (sôizô)

dalla parola primaria sos (una contrazione della parola obsoleta saoz, "salvo")
TDNT - 7: 965,1132
Numero Strong: G4982
verbo

1) salvare, tenere sano e salvo, liberare da pericolo o distruzione
   1a) qualcuno (da danno o pericolo)
      1a1) salvare qualcuno che soffre (dal perire), cioè una sofferenza da una malattia, guarire, ripristinare a salute
      1b1) conservare qualcuno che è in pericolo di distruzione, salvare o liberare
   1b) salvare nel senso tecnico biblico
      1b1) negativamente
         1b1a) liberare dalle pene del giudizio messianico
         1b1b) salvare dai mali che impediscono al ricevimento della liberazione messianica

ἐσῴζοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἐσώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐσώθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἔσωσεν: 3sing. att. aor. ind.
σέσωκέν: 3sing. att. pf. ind.
σεσῳσμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
σέσωται: 3sing. pass. pf. ind.
σῴζει: 3sing. att. pres. ind.
σῴζειν: att. pres. inf.
σῴζεσθαι: pass. pres. inf.
σῴζεσθε: 2pl. pass. pres. ind.
σῴζεται: 3sing. pass. pres. ind.
σῴζετε: 2pl. att. pres. imptv.
σῳζόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
σῳζομένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
σῳζομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
σωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
σωθῆναι: pass. aor. inf.
σωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
σωθήσῃ: 2sing. pass. fut. ind.
σωθήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.
σωθησόμεθα: 1pl. pass. fut. ind.
σωθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
σώθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
σωθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
σωθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
σῶσαι: att. aor. inf.
σώσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
σώσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
σωσάτω: 3sing. att. aor. imptv.
σώσει: 3sing. att. fut. ind.
σώσεις: 2sing. att. fut. ind.
σῶσον, σῶσόν: 2sing. att. aor. imptv.
σώσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
σώσων: att. fut. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) salvare: 3
(+ἄν) scampare: 1
(+ἐγώ) salvare: 2
(+ἐκ αὐτός) salvare: 1
guarire: 5
liberare: 1
per guarire: 1
per salvare: 1
salvare: 85
scampare: 3
trarre in salvare: 1
venire salvare: 2
Totale: 106

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω