σκανδαλίζω (skandalizô)

da σκάνδαλον
TDNT - 7: 339,1036
Numero Strong: G4624
verbo

1) mettere una pietra d'inciampo o impedimento sulla via, su cui un altro può inciampare e cadere, metaforicamente offendere
   1a) incitare a peccare
   1b) istigare qualcuno a diffidare ed ad abbandonare una persona di cui dovrebbe avere fiducia e rispetto
      1b1) fare cadere
      1b2) essere offeso di qualcuno, cioè vedere in un altro quello di cui disapprovo e che mi impedisce di riconoscere la sua autorità
      1b3) causare qualcuno di giudicare un altro sfavorevolmente o ingiustamente
   1c) siccome uno che inciampa o il cui piede viene impigliato si sente irritato
      1c1) causare dispiacere in qualcuno per una cosa
      1c2) rendere indignato
      1c3) essere dispiaciuto, indignato

ἐσκανδαλίζοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἐσκανδαλίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
σκανδαλίζει: 3sing. att. pres. ind.
σκανδαλίζεται: 3sing. pass. pres. ind.
σκανδαλίζῃ: 3sing. att. pres. cong.
σκανδαλίζονται: 3pl. pass. pres. ind.
σκανδαλίσῃ: 3sing. att. aor. cong.
σκανδαλισθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
σκανδαλισθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
σκανδαλισθήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.
σκανδαλισθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
σκανδαλισθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
σκανδαλίσω: 1sing. att. aor. cong.
σκανδαλίσωμεν: 1pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) scandalizzare: 1
(+ἐγώ) essere per io: 1
avere uno occasione di cadere: 1
essere uno occasione di cadere: 1
fare cadere in peccare: 7
rimanere scandalizzare: 1
scandalizzare: 13
sviare: 4
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω