σπουδή (spoudê)

da σπεύδω
TDNT - 7: 559,1069
Numero Strong: G4710
sostantivo femminile

1) alacrità, fretta
2) serietà, diligenza
   2a) serietà nel compiere, promuovere o sforzarsi di ottenere qualcosa
   2b) agire con diligenza, interessarsi sinceramente

σπουδῇ: dat. sing.
σπουδήν, σπουδὴν: acc. sing.
σπουδῆς: gen. sing.

diligenza: 1
fretta: 2
impegnare: 1
in zelo: 1
non tradotto: 1
premura: 3
zelo: 3
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω