στενοχωρέομαι (stenochôreomai)

dalla stessa parola di στενοχωρία
TDNT - 7: 604,1077
Numero Strong: G4729
verbo

1) essere in un luogo stretto
2) restringere, comprimere
   2a) essere gravemente ristretto in spirito

στενοχωρεῖσθε: 2pl. pass. pres. ind.
στενοχωρούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.

essere a stringere: 1
ridurre a estremità: 1
ristringere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω