συμβιβάζω (sumbibazô)

da σύν e bibazo (forzare, causativo del raddoppio della radice di βάσις)
TDNT - 7: 763,1101
Numero Strong: G4822
verbo

1) fare riunire, unire insieme, mettere insieme
   1a) unire insieme: in affezione
2) mettere insieme nella propria mente
   2a) paragonare
   2b) raggruppare, concludere, considerare
3) far accordare con qualcuno in una discussione o avere la stessa opinione, verificare, dimostrare
   3a) insegnare, istruire

συμβιβαζόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
συμβιβάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
συμβιβάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
συμβιβάσει: 3sing. att. fut. ind.
συμβιβασθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
συνεβίβασαν: 3pl. att. aor. ind.

bene connettere: 1
congiungere insieme: 1
convincere: 1
dimostrare: 1
fare uscire: 1
istruire: 1
unire: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω