συνίημι (suniêmi)

da σύν e hiemi (mandare)
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: G4920
verbo

1) mettere o portare insieme
   1a) in senso ostile, di combattenti
2) collegare la percezione con la cosa percepita
   2a) mettere o unire insieme nella mente
      2a1) capire: l'uomo di comprensione
      2a2) idioma per: un uomo buono e retto (che ha la conoscenza di quelle cose che appartengono alla salvezza)

σύνετε: 2pl. att. aor. imptv.
συνῆκαν: 3pl. att. aor. ind.
συνήκατε: 2pl. att. aor. ind.
συνήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
συνιᾶσιν: 3pl. att. pres. ind.
συνιείς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
συνιέναι: att. pres. inf.
συνιέντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
συνίετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
συνίουσιν: 3pl. att. pres. ind.
συνίων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
συνιῶσιν: 3pl. att. pres. cong.
συνῶσιν: 3pl. att. aor. cong.

(+οὐ) mancare di intelligente: 1
bene capire: 1
capire: 10
comprendere: 9
intendere: 2
per capire: 1
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω