τίθημι (tithêmi)

una forma prolungata della parola primaria theo (che è usata solo come alternativa in certi tempi)
TDNT - 8: 152,1176
Numero Strong: G5087
verbo

1) mettere, posare, porre
   1a) mettere o disporre
   1b) mettere giù, disporre giù
      1b1) inchinarsi
      1b2) mettere via, non portare più
      1b3) mettere da parte, mettere da parte dei soldi
   1c) mettere (servire) qualcosa da mangiare o da bere
   1d) esporre, qualcosa da spiegare con un discorso
2) fare
   2a) fare (o porre) per sé stesso o per il proprio uso
3) mettere, fissare, stabilire
   3a) esporre
   3b) stabilire, ordinare
+ γόνυ + : inginocchiarsi

ἔθεντο: 3pl. med. aor. ind.
ἔθεσθε: 2pl. med. aor. ind.
ἔθετο: 3sing. med. aor. ind.
ἔθηκα: 1sing. att. aor. ind.
ἔθηκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἔθηκας: 2sing. att. aor. ind.
ἔθηκεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔθου: 2sing. med. aor. ind.
ἐτέθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐτέθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐτέθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐτίθει: 3sing. att. impf. ind.
ἐτίθεσαν, ἐτίθουν: 3pl. att. impf. ind.
θεῖναι: att. aor. inf.
θεὶς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
θέμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
θέντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
θέντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
θέσθε: 2pl. med. aor. imptv.
θέτε: 2pl. att. aor. imptv.
θῇ: 3sing. att. aor. cong.
θήσει: 3sing. att. fut. ind.
θήσεις: 2sing. att. fut. ind.
θήσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
θῶ: 1sing. att. aor. cong.
θῶμεν: 1pl. att. aor. cong.
τέθεικά: 1sing. att. pf. ind.
τεθείκατε: 2pl. att. pf. ind.
τεθεικώς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
τεθειμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
τέθειται: 3sing. pass. pf. ind.
τεθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
τεθῆναι: pass. aor. inf.
τεθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
τιθέασιν: 3pl. att. pres. ind.
τιθεὶς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
τιθέναι: att. pres. inf.
τιθέντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
τιθέτω: 3sing. att. pres. imptv.
τίθημι: 1sing. att. pres. ind.
τίθησιν: 3sing. att. pres. ind.

(+αὐτός) deporre: 1
(+αὐτός) mettere: 2
(+ὁ γόνυ) inginocchiare: 1
(+ἄν) porre: 1
(+σύ) mettere: 1
assegnare: 2
collocare: 1
costituire: 6
dare: 7
deporre: 18
depositare: 2
destinare: 2
essere: 1
gettare: 2
mettere: 24
mettere da parte: 1
nascondere: 1
offrire: 1
porre: 18
portare: 1
posare: 1
rappresentare: 1
riservare: 1
serbare: 1
servire: 2
tenere bene: 1
Totale: 100

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω