τάσσω (tassô)

una forma prolungata di un verbo primario (quale secondo appare solo in certi tempi)
TDNT - 8: 27,1156
Numero Strong: G5021
verbo

1) mettere in ordine, collocare
   1a) mettere in un certo ordine, sistemare, assegnare un posto, nominare
      1a1) assegnare (nominare) una cosa a qualcuno
   1b) nominare, ordinare
      1b1) nominare sulla propria responsabilità o autorità
      1b2) nominare a vicenda, cioè andare d'accordo

ἔταξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐτάξατο: 3sing. med. aor. ind.
ταξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
τασσόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
τεταγμέναι: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
τεταγμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
τέτακταί: 3sing. pass. pf. ind.

(+αὐτός) fissare: 1
(+ὑπό) sottoporre: 1
decidere: 1
dedicare: 1
designare: 1
ordinare: 1
ordinare di: 1
stabilire: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω