τόπος (topos)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 8: 187,1184
Numero Strong: G5117
sostantivo maschile

1) luogo, qualsiasi porzione o spazio ben limitato dallo spazio circostante
   1a) un luogo abitato, come una città, villaggio, distretto
   1b) un punto (brano) in un libro
2) metaforicamente
   2a) la condizione o posto di qualcuno in qualsiasi compagnia o riunione
   2b) opportunità, potere, occasione per agire
+ πεδινός: pianura
+ τραχύς: pietra

τόποις: dat. pl.
τόπον: acc. sing.
τόπος: nom. sing.
τόπου: gen. sing.
τόπους: acc. pl.
τόπῳ: dat. sing.
τόπων: gen. pl.

(+) città: 1
(+) di luogo: 1
(+) luogo: 7
(+εὑρίσκω) essere: 1
(+κατά) in variare luogo: 1
(+ἐν πᾶς) dappertutto: 1
(+ἐπί πλέω) navigare: 1
(+τίς) disparte: 1
(+τραχύς) scogliere: 1
campo: 1
luogo: 48
modo: 1
non tradotto: 1
passo: 1
porre: 13
portare: 1
sostituire: 1
uno luogo: 12
Totale: 94

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω