ζητέω (zêteô)

di affinità incerta
TDNT - 2: 892,300
Numero Strong: G2212
verbo

1) cercare per trovare, cercare il proprio vantaggio
   1a) cercare una cosa
   1b) cercare (per scoprire) pensando, meditando, ragionando, richiedere
   1c) cercare, avere lo scopo di, sforzarsi per qualcosa
2) cercare, richiedere, domandare
   2a) chiedere insistentemente, domandare qualcosa a qualcuno

ἐζήτει: 3sing. att. impf. ind.
ἐζητεῖτέ: 2pl. att. impf. ind.
ἐζητεῖτο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐζητήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐζήτησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐζήτησέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐζητοῦμέν: 1pl. att. impf. ind.
ἐζήτουν: 3pl. att. impf. ind.
ζητεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ζήτει: 2sing. att. pres. imptv.
ζητεῖν: att. pres. inf.
ζητεῖς: 2sing. att. pres. ind.
ζητεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
ζητεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ζητεῖτέ: 2pl. att. pres. ind.
ζητείτω: 3sing. att. pres. imptv.
ζητηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ζητῆσαι: att. aor. inf.
ζητησάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ζητήσετέ: 2pl. att. fut. ind.
ζητήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ζήτησον: 2sing. att. aor. imptv.
ζητήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ζητοῦν: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ζητοῦντες, ζητοῦντές: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ζητοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ζητούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ζητοῦσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ζητοῦσίν: 3pl. att. pres. ind.
ζητῶ: 1sing. att. pres. ind.
ζητῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) cercare di: 1
(+ἄν) bisognare di: 1
(+ἐν αὐτός) cercare: 1
(+παρά αὐτός) chiedere: 1
cercare: 71
cercare di: 30
che andare in cercare: 1
chiedere: 3
domandare: 1
essere a cercare: 1
in cercare di: 2
per cercare: 1
richiedere: 2
volere: 1
Totale: 117

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω