ἐπισκηνόω (episkênoô)

da ἐπί e σκηνόω
TDNT - 7: 386,1040
Numero Strong: G1981
verbo

1) fissare una tenda o abitazione
   1a) prendere possesso di e vivere nelle case
      1a1) dei cittadini
      1a2) del potere di Cristo che discende su qualcuno, operando dentro di lui e dandogli aiuto

ἐπισκηνώσῃ: 3sing. att. aor. cong.

riposare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω