ἐργάζομαι (ergazomai)

voce media da ἔργον
TDNT - 2: 635,251
Numero Strong: G2038
verbo

1) lavorare
2) commerciare, guadagnare con il commercio
3) fare
   3a) esercitare, compiere, commettere
   3b) fare esistere, produrre
4) lavorare per, guadagnare lavorando, acquisire
+ μή: astenersi dal lavoro

εἰργασάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
εἰργάσαντο: 3pl. med. aor. ind.
εἰργασμένα: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
ἐργάζεσθαι: med. pres. inf.
ἐργάζεσθε: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
ἐργάζεται: 3sing. med. pres. ind.
ἐργάζῃ: 2sing. med. pres. ind.
ἐργάζομαι: 1sing. med. pres. ind.
ἐργαζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc., med. pres. ptc. voc. pl. masc.
ἐργαζόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐργαζομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἐργαζομένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἐργάζονται: 3pl. med. pres. ind.
ἐργάζου: 2sing. med. pres. imptv.
ἐργαζώμεθα: 1pl. med. pres. cong.
ἐργάσῃ: 2sing. med. aor. cong.
ἠργάζετο: 3sing. med. impf. ind.
ἠργάσατο: 3sing. med. aor. ind.

(+ὁ ὁ ἀνομία) malfattore: 1
(+ἐν αὐτός) fare fruttare: 1
adoperare: 1
commettere: 1
compiere: 4
fare: 8
fruttare di operare compiere: 1
lavorare: 13
operare: 8
praticare: 1
produrre: 1
trafficare: 1
Totale: 41

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω