μή (mê)

una particella primaria di negazione qualificata (mentre οὐ esprime un rifiuto assoluto)
Numero Strong: G3361
particella

1) no, neanche
+ γίνομαι: che non sia
+ τὶς: nessun uomo
+ ἐάν: se non, a meno che, chiunque... non
+ ἐάν + ὅς: chiunque... non
+ ἵνα: affinché non
+ ἵνα + τὶς: affinché niente
+ οὐ: mai, certamente non, assolutamente non, niente affatto
+ οὐ + εἰς + αἰών + : mai
+ οὐ + ἔτι: assolutamente niente di più
+ εἰ: se non, tranne, ma
+ εἰ + τὶς: a meno che davvero, tranne, a meno che forse
+ εἰ + δέ: altrimenti, ma se non

μή, μὴ: partic.

(+ἔχω) senza: 2
(+αἰσθάνομαι αὐτός) da risultare incomprensibilità: 1
(+) nessuno: 1
(+δύναμαι) incapacità di: 1
(+δύναμαι) potere: 1
(+ὁράω) guardare da: 1
(+εἰ δέ γέ) altrimenti: 2
(+εἰ δέ) altrimenti: 2
(+εἰ γέ) altrimenti: 2
(+εἰ) a eccettuare di: 1
(+εἰ) a infuori di: 1
(+εἰ) altrimenti: 2
(+εἰ) altro che: 5
(+εἰ) che: 5
(+εἰ) di restare: 1
(+εἰ) fuorché: 2
(+εἰ) ma: 4
(+εἰ) ma solo: 3
(+εἰ) però: 1
(+εἰ) salvare: 1
(+εἰ) solo: 3
(+εἰ) tranne: 7
(+φαίνω) diminuire: 1
(+γέ) no: 1
(+καί ἀφίημι) senza: 1
(+καί) piuttosto: 2
(+καθίημι) sconvenire: 1
(+ἄλλος εἰ) altro che: 1
(+οὐ πᾶς) nulla: 1
(+οὐ) mai più: 1
(+οὐ) neppure: 2
(+οὐ) nessuno: 1
(+οὐ) non: 76
(+οὐ) non affatto: 3
(+οὐ) non forse: 1
(+οὐ) non mai: 1
(+οὐ) non più: 4
(+οὐ) né: 1
(+ἐκτός εἰ) a meno che: 2
(+ἐν προσωπολημψία) immunità da favorire: 1
(+ἐάν) che: 1
(+ἐάν) non: 1
(+ἐάν) senza: 1
(+ἐάν) senza che: 1
(+ἐάν) solo: 1
(+πᾶς σάρξ) nessuno: 1
(+πᾶς) nessuno: 1
(+πᾶς) non nessuno: 1
(+ποιέω) praticare: 1
(+προσεάω) impedire: 1
(+πώς) che: 1
(+πώς) per timore di: 1
(+πώς) quando: 1
(+πώς) temere che: 1
(+τίς) nessuno: 21
(+τίς) niente: 1
affatto: 3
alcuno: 1
camminare non: 1
di io: 1
forse: 23
ne: 1
nessuno: 1
no: 18
non: 723
non nessuno: 1
non tradotto: 47
né: 8
però: 1
più: 1
rimanere: 1
senza: 24
smettere di: 1
Totale: 1042

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω