ἀχρεῖος (achreios)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da χρή (vedi χρεία)
Numero Strong: G888
aggettivo

1) inutile, buono per nulla, che non dà profitto

ἀχρεῖοί: nom. pl. masc.
ἀχρεῖον: acc. sing. masc.

inutilità: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω