ἀδελφός (adelfos)

da ἄλφα (come una particella connettiva) e delfus (l'utero)
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: G80
sostantivo maschile

1) un fratello, nato dagli stessi due genitori o solo dallo stesso padre o madre
2) che ha lo stesso antenato nazionale, appartiene alla stessa gente, o connazionale
3) qualsiasi individuo o uomo
4) un altro credente, unito a un altro dal legame di amore
5) un socio in occupazione o ufficio
6) fratelli in Cristo
   6a) i suoi fratelli per sangue
   6b) tutti gli uomini
   6c) gli apostoli
   6d) i cristiani, quelli esaltati allo stesso luogo celeste

ἀδελφέ: voc. sing.
ἀδελφοὶ: nom. pl., voc. pl.
ἀδελφοί: nom. pl.
ἀδελφοῖς: dat. pl.
ἀδελφόν, ἀδελφὸν: acc. sing.
ἀδελφός, ἀδελφὸς: nom. sing.
ἀδελφοῦ: gen. sing.
ἀδελφούς, ἀδελφοὺς: acc. pl.
ἀδελφῷ: dat. sing.
ἀδελφῶν: gen. pl.

(+) di fratello: 1
(+) fratello: 53
(+) il: 1
(+ἀνήρ) fratello: 2
a di fratello: 1
a fratello: 1
alcuno fratello: 1
di fratello: 2
fratello: 276
maritare credere: 1
scegliere: 1
uno fratello: 3
Totale: 343

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω