ἀφίημι (afiêmi)

da ἀπό e hiemi (mandare, una forma intensiva di eimi, andare)
TDNT - 1: 509,88
Numero Strong: G863
verbo

1) mandare via
   1a) fare addio partendo, partire
      1a1) di un marito che divorzia sua moglie
   1b) mandare, scadere
   1c) lasciare andare, lasciare stare
      1c1) trascurare
      1c2) lasciare, da non discutere adesso (un argomento)
         1c21) di insegnanti, scrittori ed oratori
      1c3) omettere, trascurare
   1d) lasciare, cancellare un debito, perdonare, rimettere
   1e) abbandonare, non tenere più
2) permettere, concedere, non impedire, rinunciare ad una cosa per una persona
3) partire, andare via da qualcuno
   3a) per andare ad un altro posto
   3b) partire da qualcuno
   3c) partire da qualcuno e lasciarlo a sé stesso affinché ogni rivendicazione mutuale sia abbandonata
   3d) abbandonare ingiustamente
   3e) andare via lasciando indietro qualcosa
   3f) lasciare qualcuno non portandolo con sé come compagno
   3g) lasciare morendo, lasciare indietro qualcuno
   3h) partire affinché quello che è rimasto rimanga, lasciare rimanere
   3i) abbandonare, lasciare bisognoso

ἀφεθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἀφέθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀφεθήσεται, ἀφεθήσεταί: 3sing. pass. fut. ind.
ἀφεῖναι: att. aor. inf.
ἀφεὶς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀφεῖς: 2sing. att. pres. ind.
ἀφέντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἄφες: 2sing. att. aor. imptv.
ἄφετε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀφέωνται, ἀφέωνταί: 3pl. pass. pf. ind.
ἀφῇ: 3sing. att. aor. cong.
ἀφῆκά: 1sing. att. aor. ind.
ἀφήκαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἀφῆκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀφήκατε: 2pl. att. aor. ind.
ἀφῆκεν, ἀφῆκέν: 3sing. att. aor. ind.
ἀφῆκες: 2sing. att. aor. ind.
ἀφήσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀφήσεις: 2sing. att. fut. ind.
ἀφήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀφήσω: 1sing. att. fut. ind.
ἀφῆτε: 2pl. att. aor. cong.
ἀφιέναι: att. pres. inf.
ἀφίενταί: 3pl. pass. pres. ind.
ἀφίεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀφίετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἀφιέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἀφίημι: 1sing. att. pres. ind.
ἀφίησιν: 3sing. att. pres. ind.
ἀφίομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀφίουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀφῶμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἤφιεν: 3sing. att. impf. ind.

(+αὐτός) lasciare: 10
(+αὐτός) lasciare stare: 1
(+αὐτός) perdonare: 2
(+καί μή) senza: 1
(+ἐγώ) perdonare: 2
(+ἐγώ) rimettere: 1
(+σύ) lasciare: 2
abbandonare: 3
aspettare: 1
condonare: 2
congedare: 1
di perdonare: 1
emettere: 1
essere così: 1
Giovanni lasciare fare: 1
lasciare: 58
lasciare fare: 1
mandare via: 3
non tradotto: 1
perdonare: 38
permettere: 4
permettere di: 1
rendere: 1
rimettere: 1
ritirare: 1
tollerare: 1
tralasciare: 2
trascurare: 1
Totale: 143

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω