ἀκριβής (akribês)

derivata dalla stessa parola di ἄκρον
Numero Strong: G196
aggettivo

1) esatto, accurato
2) con il superlativo: della setta più severa: il più preciso e rigido nell'interpretazione della legge mosaica, ed nell'osservazione addirittura dei precetti più minuti della legge e tradizioni

ἀκριβεστάτην: acc. sing. femm. superl.
ἀκριβέστερον: acc. sing. neut. comp.

con più esattezza: 1
meglio: 1
molto bene: 1
più esattezza: 1
più rigidità: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω