ἀναιρέω (anaireô)

da ἀνά e (l'attivo di) αἱρέομαι
Numero Strong: G337
verbo

1) prendere, alzare (dal terreno)
   1a) prendere per sé
   1b) possedere (un infante esposto)
2) prendere via, abolire
   2a) rimuovere o abrogare costumi o ordinanze
   2b) togliere di mezzo, uccidere un uomo

ἀναιρεθῆναι: pass. aor. inf.
ἀναιρεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἀναιρεῖν: att. pres. inf.
ἀναιρεῖσθαι: pass. pres. inf.
ἀναιρουμένων: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀναιρούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀνεῖλαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀνείλατε: 2pl. att. aor. ind.
ἀνείλατο: 3sing. med. aor. ind.
ἀνεῖλεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀνεῖλες: 2sing. att. aor. ind.
ἀνείχεσθέ: 2pl. med. impf. ind.
ἀνελεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἀνελεῖν: att. aor. inf.
ἀνέλωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀνῃρέθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+αὐτός) fare morire: 1
(+αὐτός) mettere a morte: 1
(+αὐτός) per uccidere: 1
(+αὐτός) uccidere: 6
(+σύ θέλω) volere uccidere: 1
(+ἑαυτοῦ) uccidere: 1
abolire: 1
distruggere: 1
fare uccidere: 1
per mettere a morte: 1
raccogliere: 1
sopportare: 1
uccidere: 8
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω