ἀνακεφαλαιόω (anakefalaioô)

da ἀνά e κεφαλιόω (nel suo senso originale)
TDNT - 3: 681,429
Numero Strong: G346
verbo

1) sommare (di nuovo), ripetere, condensare in un sommario, raggruppare

ἀνακεφαλαιοῦται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀνακεφαλαιώσασθαι: med. aor. inf.

raccogliere sotto uno capo: 1
riassumere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω