ἀνθύπατος (anthupatos)

da ἀντί ed un superlativo di ὑπέρ
Numero Strong: G446
sostantivo maschile

1) un proconsole
   1a) l'imperatore Augusto divise le province romane in province senatoriali e province imperiali. Le prime furono governate da proconsoli; le altre da rappresentanti dell'imperatore, a volte chiamati propretori.

ἀνθύπατοί: nom. pl.
ἀνθύπατον: acc. sing.
ἀνθύπατος: nom. sing.
ἀνθυπάτου: gen. sing.
ἀνθυπάτῳ: dat. sing.

proconsole: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω