ἀπόκριμα (apokrima)

da ἀποκρίνομαι (nel suo senso originale di giudicare)
TDNT - 3: 945,469
Numero Strong: G610
sostantivo neutro

1) una risposta
   1a) 2Corinzi 1:9 dove il significato è "quando mi sono chiesto se dovrei essere liberato dai pericoli mortali, ho risposto 'Devo morire'"

ἀπόκριμα: acc. sing.

sentenziare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω