ἀποκρίνομαι (apokrinomai)

da ἀπό e krino
TDNT - 3: 944,*
Numero Strong: G611
verbo

1) dare una risposta a una domanda proposta, rispondere
2) cominciare a parlare, ma sempre quando c'era qualcosa detta o fatta prima a cui i commenti si riferiscono

ἀπεκρίθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀπεκρίθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἀπεκρίθης: 2sing. pass. aor. ind.
ἀπεκρίθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀπεκρίνατο: 3sing. med. aor. ind.
ἀποκριθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποκριθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἀποκριθὲν: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
ἀποκριθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀποκριθῇ: 3sing. pass. aor. ind.
ἀποκριθῆναι: pass. aor. inf.
ἀποκριθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀποκριθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἀποκριθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
ἀποκρίθητέ: 2pl. pass. aor. imptv.
ἀποκριθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἀποκρίνεσθαι: med. pres. inf.
ἀποκρίνεται: 3sing. med. pres. ind.
ἀποκρίνῃ: 2sing. med. pres. ind.

(+Ἰησοῦς) rispondere: 1
(+αὐτός) prendere a dire: 1
(+αὐτός) replicare: 1
(+αὐτός) rispondere: 1
(+φημί) rispondere: 2
(+λέγω) dire: 7
(+λέγω) prendere a dire: 2
(+λέγω) replicare: 1
(+λέγω) rispondere: 86
(+ἐγώ) rispondere: 2
(+πάλιν) ricominciare: 1
dire: 3
intervenire: 2
non tradotto: 4
parlare: 1
prendere a: 2
prendere a dire: 1
prendere parola: 1
replicare: 7
ribattere: 1
rispondere: 94
rivolgere: 9
rivolgere parola: 1
Totale: 231

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω