ἅγιος (hagios)

da hagos (una cosa terribile) (vedi ἁγνός, θάλπω)
TDNT - 1: 88,14
Numero Strong: G40
aggettivo

1) degno di venerazione
   1a) di cose che a causa di un legame con Dio possiedono una certa distinzione e meritano riverenza, come luoghi sacri a Dio che non vanno profanati
   1b) di persone che Dio usa, per esempio gli apostoli
2) messo da parte per Dio, essere esclusivamente suo
3) servizi ed offerte
   3a) preparati per Dio con rito solenne, puro, pulito
4) in senso morale, puro, innocente, diritto, santo

ἁγία: nom. sing. femm.
ἁγίᾳ: dat. sing. femm.
ἅγια: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἅγιά: nom. pl. neut.
ἅγιαι: nom. pl. femm.
ἁγίαις: dat. pl. femm.
ἁγίαν: acc. sing. femm.
ἁγίας: gen. sing. femm.
ἅγιε: voc. sing. masc.
ἅγιοι: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
ἁγίοις: dat. pl. masc.
ἅγιον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἅγιος, ἅγιός: nom. sing. masc.
ἁγίου: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
ἁγίους: acc. pl. masc.
ἁγίῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ἁγίων: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
ἁγιωτάτῃ: dat. sing. femm. superl.

(+) santificare: 39
(+καλέω) consacrare: 1
(+ἅγιος) santificare: 2
a santificare: 2
chi: 1
consacrare: 1
di santificare: 4
fratello: 1
non tradotto: 2
sacrare: 1
santificare: 172
santificare fissare occhio: 1
santuario: 4
spirito: 1
uno santificare: 1
Totale: 233

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω