ἄν (an)

una particella primaria
Numero Strong: G302
particella

1) non ha una traduzione esatta equivalente, indica possibilità; per esempio chiunque, qualunque, dovunque
+ ὅσος: tanto quanto

ἄν, ἂν: partic.

(+) di: 1
(+ἔχω) avere: 2
(+ἔρχομαι) essere: 1
(+ἔρχομαι) venire: 1
(+ἥκω) venire: 1
(+αἰτέω) avere: 1
(+χαίρω) rallegrare: 1
(+ὁ τίς) come: 1
(+δύναμαι) potere: 1
(+δίδωμι) avere: 1
(+δικαιόω) affinché essere: 1
(+ὁμοιόω) essere: 1
(+δέ) a chiunque: 1
(+δέ) colui: 1
(+εὔχομαι) piacere: 1
(+εἰμί) essere: 3
(+εἰμί) significare: 1
(+εἰμί) succedere: 1
(+ὅς δέ) chi: 3
(+ὅς δέ) chiunque: 1
(+ὅς δέ) qualcuno: 1
(+ὅς δέ) quale: 1
(+ὅς δέ) qualunque: 1
(+ὅς τίς) quello che: 1
(+ὅς τίς) tutto ciò che: 1
(+ὅς τίς) tutto quello che: 2
(+ὅς) a chi: 2
(+ὅς) chi: 10
(+ὅς) chiunque: 15
(+ὅς) cosa: 1
(+ὅς) in qualche: 1
(+ὅς) quale: 1
(+ὅς) qualunque: 4
(+ὅς) qualunque cosa: 1
(+ὅς) quello che: 2
(+ὅς) se uno: 2
(+ὅπου) dovunque: 1
(+ὅπως) affinché: 2
(+ὅσος) che: 1
(+ὅσος) per quanto: 1
(+ὅσος) tutto quello che: 2
(+ὅστις) chiunque: 1
(+φιλέω) amare: 1
(+γίνομαι) essere: 1
(+γίνομαι) potere: 1
(+γρηγορέω) vegliare: 1
(+ὑπακούω) ubbidire: 1
(+ὑπάγω) andare: 1
(+καθότι) secondo: 1
(+κρίνω) essere: 1
(+λαλέω) dire: 1
(+λαλέω) parlare: 1
(+λέγω) avere forse: 1
(+μέχρι) fino: 1
(+μένω) essere: 1
(+ἄγω) condurre: 1
(+οὐ πᾶς σάρξ) nessuno: 1
(+οὐ) non: 1
(+οἰκτίρω) avere: 1
(+ἀφοράω) vedere: 1
(+ἀγαπάω) amare: 1
(+ἀγωνίζομαι) combattere: 1
(+οἶδα) conoscere: 1
(+ἐκφοβέω σύ) intimidire: 1
(+ἐκζητέω) cercare: 1
(+ἐλεάω) avere: 1
(+ἐν ὅς) qualunque cosa: 1
(+ἀναγινώσκω) legge: 1
(+ἀνέχομαι) ascoltare: 1
(+ἀπό οὗ) quando: 1
(+ἐπικαλέω) avere: 1
(+ἀποθνῄσκω) morire: 2
(+ἀρνέομαι) rinnegare: 1
(+ἐάω) lasciare: 1
(+ἕως) finché: 5
(+ἕως) finché non: 6
(+ἕως) prima che: 2
(+ἕως) senza che: 1
(+πᾶς ὅς) chiunque: 2
(+παραδίδωμι) avere: 1
(+πιστεύω) credere: 1
(+πορεύομαι) andare: 1
(+πράσσω) avere: 1
(+πάλαι) già da molto tempo: 1
(+σῴζω) scampare: 1
(+σταυρόω) avere: 1
(+τίς καί ποταπός) che: 1
(+τίς) a chi: 2
(+τίς) chi: 2
(+τίς) colui che: 1
(+τίς) il: 1
(+τίς) qualunque cosa: 1
(+τίς) quello che: 1
(+τίθημι) avere: 1
(+ζητέω) essere: 1
a quello che: 1
essere: 1
forse: 1
non: 2
non tradotto: 9
potere: 1
se: 5
Totale: 166

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω