ὅσος (hosos)

dal raddoppio di ὅς
Numero Strong: G3745
pronome

1) tanto grande quanto, tanto lontano quanto, quanto, chiunque
+ ἄν: ciò che

ὅσα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ὅσαι: nom. pl. femm.
ὅσοι: nom. pl. masc.
ὅσον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ὅσους: acc. pl. masc.
ὅσῳ: dat. sing. neut.
ὅσων: gen. pl. neut.

(+χρόνος) finché: 1
(+ὅς) tutto quello che: 1
(+κατά) come: 1
(+μικρός ὅσος) brevità: 2
(+ἄν) che: 1
(+ἄν) per quanto: 1
(+ἄν) tutto quello che: 2
(+ἐπί χρόνος) finché: 1
(+ἐπί) finché: 2
(+ἐάν) che: 2
(+ἐάν) qualunque: 1
(+ἐάν) quanto: 1
(+ἐάν) tutto cosa che: 2
(+πᾶς) tutto cosa che: 1
a tutto quello che: 1
che: 8
ciò che: 2
cosa: 3
cosa che: 5
di quanto: 1
di quello che: 1
grandezza cosa che: 1
in cui: 1
in tutto ciò: 1
non tradotto: 2
per tutto quello che: 1
più: 1
quale: 1
quanto: 14
quanto cosa: 1
quello che: 12
tutto: 7
tutto che: 1
tutto ciò che: 2
tutto colui che: 3
tutto cosa: 6
tutto cosa che: 1
tutto quello: 2
tutto quello che: 12
uguagliare: 1
Totale: 110

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω