ἄσπιλος (aspilos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e σπιλόω
TDNT - 1: 502,85
Numero Strong: G784
aggettivo

1) immacolato, senza macchia
2) metaforicamente
   2a) libero da censura, irreprensibile
   2b) libero da vizi

ἄσπιλοι: nom. pl. masc.
ἄσπιλον: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
ἀσπίλου: gen. sing. masc.

immacolato: 1
macchiare: 1
purità: 1
senza macchiare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω