ἡγέομαι (hêgeomai)

voce media di una (presunta) forma fortificata di ἄγω
TDNT - 2: 907,303
Numero Strong: G2233
verbo

1) condurre
   1a) andare davanti
   1b) essere un leader
      1b1) governare, comandare
      1b2) avere autorità su
      1b3) un principe, di potere regale, governatore, viceré, capo, principale per quanto riguarda l'influenza, sorveglianti o leader delle chiese
      1b4) usato di qualsiasi tipo di leader, capo, comandante
      1b5) il leader nel discorso, capo, portavoce
2) considerare, ritenere, contare, pensare

ἡγεῖσθαι: med. pres. inf.
ἡγεῖσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἡγείσθωσαν: 3pl. med. pres. imptv.
ἥγημαι: 1sing. med. pf. ind.
ἡγησάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἡγησάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἡγήσασθε: 2pl. med. aor. imptv.
ἡγήσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἡγοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
ἡγούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἡγουμένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἡγούμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἡγούμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἡγουμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἡγουμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἡγοῦνται: 3pl. med. pres. ind.

(+αὐτός) tenere in stimare: 1
(+ἐγώ) stimare: 1
autorevole: 1
condurre: 3
considerare: 7
governare: 2
pretendere: 1
ritenere: 6
stimare: 3
tenere: 1
trovare: 1
uno principe: 1
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω