ὁμολογία (homologia)

dalla stessa parola di ὁμολογέω
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: G3671
sostantivo femminile

1) professione
   1a) soggettivamente: che professiamo di essere il nostro
   1b) oggettivamente: professione (confessione) cioè quello che uno professa (confessa)

ὁμολογίαν: acc. sing.
ὁμολογίας: gen. sing.

(+ἐγώ) professare: 1
(+σύ) professare: 1
confessare: 3
professare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω