ὁράω (horaô)

propriamente, guardare fisso a (vedi ὀπτάνομαι)
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: G3708
verbo

1) vedere con gli occhi
2) vedere con la mente, percepire, conoscere
3) vedere, cioè essere informato per esperienza, sperimentare
4) vedere, guardare
   4a) fare attenzione, guardare da
   4b) curare, pensare a
5) sono stato visto, mi sono mostrato, sono apparso

εἴδαμεν: 1pl. att. aor. ind.
εἶδαν: 3pl. att. aor. ind.
εἶδεν: 3sing. att. aor. ind.
εἶδες, εἶδές: 2sing. att. aor. ind.
εἴδετε: 2pl. att. aor. ind.
εἴδομεν, εἴδομέν: 1pl. att. aor. ind.
εἶδον, εἶδόν: 1sing. att. aor. ind.
εἰδότας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
εἰδώς, εἰδὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἑόρακαν: 3pl. att. pf. ind.
ἑόρακεν: 3sing. att. pf. ind.
ἑώρακα: 1sing. att. pf. ind.
ἑωράκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἑώρακαν: 3pl. att. pf. ind.
ἑώρακας, ἑώρακάς: 2sing. att. pf. ind.
ἑωράκασιν: 3pl. att. pf. ind.
ἑωράκατε, ἑωράκατέ: 2pl. att. pf. ind.
ἑωράκει: 3sing. att. ppf. ind.
ἑώρακεν, ἑώρακέν: 3sing. att. pf. ind.
ἑωρακέναι: att. pf. inf.
ἑωρακότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἑωρακὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἴδε: 2sing. att. aor. imptv.
ἰδεῖν: att. aor. inf.
ἴδετε: 2pl. att. aor. imptv.
ἴδῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἴδῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἴδητε, ἴδητέ: 2pl. att. aor. cong.
ἰδόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἰδοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἴδω: 1sing. att. aor. cong.
ἴδωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἰδών, ἰδὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἴδωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ὁρᾷ: 3sing. att. pres. ind.
ὅρα: 2sing. att. pres. imptv.
ὁρᾶτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ὁρῶ: 1sing. att. pres. ind.
ὁρῶμεν: 1pl. att. pres. ind.
ὁρῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὁρῶντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὁρῶσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
ὀφθείς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ὀφθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ὀφθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
ὀφθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ὀφθήσομαί: 1sing. pass. fut. ind.
ὄψεσθε, ὄψεσθέ: 2pl. med. fut. ind.
ὄψεται: 3sing. med. fut. ind.
ὄψῃ: 2sing. med. fut. ind.
ὄψησθε: 2pl. med. aor. cong.
ὄψομαι: 1sing. med. fut. ind.
ὀψόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ὄψονται: 3pl. med. fut. ind.
ὤφθη: 3sing. pass. aor. ind.
ὤφθην: 1sing. pass. aor. ind.
ὤφθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) vedere: 12
(+βλέπω) guardare: 1
(+ὑπό αὐτός) vedere: 1
(+καί προσέχω) guardare bene: 1
(+μή) guardare da: 1
(+ἐγώ) vedere: 2
(+ἀπό σύ) vedere: 1
(+οὗτος) vedere: 2
(+θάνατος) morire: 1
(+σύ) conoscere: 1
(+σύ) vedere: 7
apparire: 24
avere: 6
avere subito: 1
bene: 1
certezza: 1
come vedere: 1
conoscere: 7
discernere: 1
essere: 1
essere attentezza: 1
guardare: 21
guardare di: 3
informare: 1
lui vedere: 1
non tradotto: 2
notare: 2
pensare: 2
per esaminare: 1
per vedere: 3
presentare: 1
quello che vedere: 1
sapere: 15
subire: 3
vedere: 339
vedere ciò: 1
visione: 1
volgere sguardo: 1
Totale: 472

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω