ὀπίσω (opisô)

dalla stessa parola di ὄπισθεν con enclitico di direzione
TDNT - 5: 289,702
Numero Strong: G3694
avverbio

1) dietro, dopo, dopo che
   1a) di luogo: cose che sono dietro
   1b) di tempo: dopo
+ εἰς + : dietro, indietro

ὀπίσω: avv.

(+δεῦτε ἐγώ) seguire: 1
(+εἰς ὁ) indietreggiare: 4
(+ἀπέρχομαι εἰς ὁ) indietreggiare: 1
a: 1
di dietro: 1
dietro: 14
dietro a: 4
dopo: 5
indietreggiare: 2
via: 2
Totale: 35

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω