ὑπόδειγμα (hupodeigma)

da ὑποδείκνυμι
TDNT - 2: 32,141
Numero Strong: G5262
sostantivo neutro

1) un segno suggestivo di qualcosa, forma di una cosa, rappresentazione, figura, copia
2) un esempio: per imitazione
   2a) della cosa da imitare
   2b) per un avvertimento, di una cosa da evitare

ὑπόδειγμα: acc. sing.
ὑποδείγματα: acc. pl.
ὑποδείγματι: dat. sing.

esemplificare: 2
modellare: 1
rappresentare: 1
simbolo: 1
uno esemplificare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω