ὑποτάσσω (hupotassô)

da ὑπό e τάσσω
TDNT - 8: 39,1156
Numero Strong: G5293
verbo

1) sistemare sotto, subordinare
2) sottoporre, mettere in soggezione
3) sottoporsi, obbedire
4) sottoporre al controllo di qualcuno
5) cedere all'ammonizione o consiglio di qualcuno
6) essere obbediente, essere soggetto
Un termine militare greco con significato "sistemare (le truppe) in una maniera militare sotto il comando di un comandante". In uso non-militare era "un atteggiamento volontario di cedere, cooperare, prendere responsabilità, e portare un carico".

ὑπετάγη: 3sing. pass. aor. ind.
ὑπετάγησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ὑπέταξας: 2sing. att. aor. ind.
ὑπέταξεν: 3sing. att. aor. ind.
ὑποταγέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
ὑποταγῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ὑποταγήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ὑποταγησόμεθα: 1pl. pass. fut. ind.
ὑποτάγητε: 2pl. pass. aor. imptv.
ὑποτάξαι: att. aor. inf.
ὑποτάξαντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ὑποτάξαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ὑποτάξαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ὑποτάσσεσθαι: pass. pres. inf.
ὑποτάσσεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
ὑποτασσέσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
ὑποτασσέσθωσαν: 3pl. pass. pres. imptv.
ὑποτάσσεται: 3sing. pass. pres. ind.
ὑποτάσσησθε: 2pl. pass. pres. cong.
ὑποτασσόμεναι: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
ὑποτασσομένας: pass. pres. ptc. acc. pl. femm.
ὑποτασσόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὑποτασσόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὑποτεταγμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
ὑποτέτακται: 3sing. pass. pf. ind.

(+αὐτός) sottoporre: 1
porre: 3
restare sottomettere: 1
sottomettere: 17
sottoporre: 12
stare sottomettere: 3
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω