ὑστερέω (hustereô)

da ὕστερος
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: G5302
verbo

1) essere indietro
   1a) venire in ritardo o troppo tardi
      1a1) essere lasciato indietro nella corsa e così fallire la meta, mancare la fine
      1a2) metaforicamente non riuscire a divenire un partecipante
   1b) essere inferiore in potere, influenza e grado
      1b1) della persona: essere inferiore a
   1c) fallire, mancare
   1d) avere bisogno di, mancare
2) sperimentare una mancanza, essere privo di, mancare di (essere inferiore in) eccellenza o valore

ὑστερεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ὑστερεῖσθαι: pass. pres. inf.
ὑστερηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ὑστερηκέναι: att. pf. inf.
ὑστέρησα: 1sing. att. aor. ind.
ὑστερήσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ὑστερήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ὑστερούμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
ὑστερούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὑστερουμένῳ: pass. pres. ptc. dat. sing. neut.
ὑστεροῦνται: 3pl. pass. pres. ind.
ὑστερῶ: 1sing. att. pres. ind.
ὑστερῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+σύ) mancare: 1
bisognare: 1
escludere: 1
essere da meno: 1
essere forse mancare: 1
essere inferiorità: 1
in indigenza: 1
mancare: 3
non avere nulla di meno: 1
privare: 1
restare privare: 1
trovare in bisognare: 2
venire a mancare: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω