αἵρεσις (hairesis)

da αἱρέομαι
TDNT - 1: 180,27
Numero Strong: G139
sostantivo femminile

1) atto di prendere, catturare: per esempio la conquista una città
2) scelta
3) quello che è scelto
4) un gruppo di persone che seguono i propri dogmi (setta o partito)
   4a) dei sadducei
   4b) dei farisei
   4c) dei cristiani
5) dissensi che sorgono da diversità di opinioni e di scopi

αἱρέσεις: acc. pl., nom. pl.
αἱρέσεως: gen. sing.
αἵρεσιν: acc. sing.
αἵρεσις: nom. sing.

(+) setta: 1
di dividere: 1
eresia: 1
setta: 6
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω