αὐτός (autos)

dalla particella au (forse simile alla radice di ἀήρ tramite l'idea di un vento contrario) (indietro)
Numero Strong: G846
pronome

1) lui stesso, lei stessa, loro stessi, esso stesso
2) lui, lei, esso
3) lo stesso

αὐτά: acc. pl. neut.
αὐτὰ: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
αὐταῖς: dat. pl. femm.
αὐτάς, αὐτὰς: acc. pl. femm.
αὐτὴ: nom. sing. femm.
αὐτῇ: dat. sing. femm.
αὐτήν, αὐτὴν: acc. sing. femm.
αὐτῆς: gen. sing. femm.
αὐτό: acc. sing. neut.
αὐτὸ: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
αὐτοὶ, αὐτοί: nom. pl. masc.
αὐτοῖς: dat. pl. neut., dat. pl. masc.
αὐτόν, αὐτὸν: acc. sing. masc.
αὐτός, αὐτὸς: nom. sing. masc.
αὐτοῦ: gen. sing. neut., gen. sing. masc.
αὐτούς, αὐτοὺς: acc. pl. masc.
αὐτῷ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
αὐτῶν: gen. pl. neut., gen. pl. femm., gen. pl. masc.

(+Ἰησοῦς) Gesù: 3
(+ἔχω) avere: 2
(+ἔχω) potere: 1
(+ἔμφοβος γίνομαι) impaurire: 1
(+ἔρχομαι ἐπί) accadere: 1
(+ἔρχομαι) giungere: 1
(+ἔρχομαι) passare: 1
(+ἔρχομαι) quando giungere: 1
(+ἔξειμι) uscire: 1
(+ἡγέομαι) tenere: 1
(+αὐτός περί) loro: 1
(+αὐτός πρός) loro: 2
(+ῥίπτω) gettare: 1
(+αἰτέω ἀπό) fare: 1
(+αἴρω ἀπό) togliere: 2
(+αἴρω) a morte: 1
(+αἴρω) alzare: 1
(+αἴρω) prendere: 1
(+αἴτημα) domandare: 1
(+ἵστημι) fare: 2
(+βαπτίζω) battezzare: 1
(+βαπτίζω) essere: 1
(+βλέπω) guardare: 2
(+βλάπτω) avere male: 1
(+βλάπτω) fare: 1
(+βούλομαι) volere: 1
(+βρέχω) rigare: 1
(+βάλλω ἐπί) tirare: 2
(+βάλλω) mettere: 1
(+χαίρω λέγω) salutare: 1
(+ἴδιος) loro: 1
(+ἴδιος) suo: 1
(+χορτάζω) saziare: 1
(+ὁ Ἡρῴδης) Erode: 1
(+ὁ ὁμιλέω) discorrere: 1
(+ὁ εἰμί) essere: 1
(+ὁ ὄνομα) chiamare: 1
(+ὁ φρονέω) concordare: 1
(+ὁ γίνομαι) diventare: 1
(+ὁ κατακαίω) bruciare: 1
(+ὁ ἀπόλλυμι) fare: 1
(+ὁ ἐπιθυμέω) desiderare: 1
(+ὁ πλήρωμα) qualcosa: 1
(+ὁ πούς) loro: 1
(+ὁ πάσχω) soffrire: 1
(+ὁ θανατόω) fare: 1
(+ὁ σπλάγχνον εἰμί) amare intensificare: 1
(+) altrettanto: 1
(+) casa suo: 1
(+) loro: 1
(+) medesimo: 1
(+) stesso: 2
(+) suo: 1
(+) uguagliare: 1
(+) voi: 1
(+δίδωμι σωτηρία) salvare: 1
(+δίδωμι) dare: 9
(+δίδωμι) fare: 1
(+δίδωμι) mettere: 1
(+δαμάζω) domare: 1
(+δαπανάω) avere: 1
(+δεῖ) dovere: 6
(+δειγματίζω) esporre: 1
(+δεῦτε σύ) venire: 1
(+διακονέω) assistere: 1
(+διακονέω) servire: 4
(+διδάσκω) insegnare: 2
(+διά χείρ) loro: 1
(+διά) ne: 1
(+ὁμιλέω) parlare: 1
(+δοκιμάζω) provare: 1
(+ὁράω ὑπό) vedere: 1
(+ὁράω) vedere: 12
(+δέ) lasciare: 1
(+δέχομαι) accogliere: 1
(+δέχομαι) avere: 1
(+δέχομαι) essere: 1
(+δέχομαι) prendere: 1
(+δέομαι) avere: 1
(+δέω) legare: 3
(+δέω) tenere: 1
(+εὐχαριστέω) ringraziare: 1
(+εὐλογέω) benedire: 1
(+εἰς εἰρήνη) riconciliare: 1
(+εἰς οὗτος) apposta: 1
(+εἰς οὗτος) appunto: 1
(+εἰς) il: 2
(+εἰς) loro: 2
(+εἰς) uscire: 1
(+εἰς) voi: 5
(+εἰμί ὁ λόγος) parlare: 1
(+εἰμί) avere: 1
(+εἰμί) commettere: 1
(+εἰμί) essere: 8
(+εἰμί) io: 1
(+εἰσφέρω) fare: 1
(+εἰσφέρω) introdurre: 1
(+εἰσέρχομαι εἰς) entrare: 1
(+εἰσέρχομαι εἰς) rientrare: 1
(+εἰσέρχομαι) entrare: 1
(+εἷς ἕκαστος) a ciascuno: 1
(+εὑρίσκω) avere: 1
(+εὑρίσκω) ritrovare: 1
(+εὑρίσκω) trovare: 4
(+ὅς εἰμί ἔντιμος) molto stimare: 1
(+ὄνομα) chiamare: 2
(+φιλέω) baciare: 1
(+φέρω ἐγώ) portare: 1
(+φέρω) portare: 2
(+φυλάσσω) essere: 1
(+φωνέω λέγω) esclamare: 1
(+φωνέω) chiamare: 1
(+γίνομαι) avere: 1
(+γίνομαι) avvenire: 1
(+γίνομαι) essere: 2
(+γίνομαι) se ne stare: 1
(+γινώσκω) avere: 1
(+γινώσκω) conoscere: 1
(+ἁγιάζω) santificare: 2
(+ὑπό) costui: 1
(+ὑπηρετέω) rendere: 1
(+ὑπολαμβάνω) accogliere: 1
(+ὑποστρέφω) tornare: 1
(+ὑποτάσσω) avere: 1
(+ὑπάγω) andare: 1
(+ὑπάντησις) incontrare: 1
(+ὑπάρχω) avere: 1
(+ὑπάρχω) possedere: 1
(+ἁρπάζω) portare: 1
(+ἁρπάζω) rapire: 1
(+καί ὁ ὁ) come se: 1
(+καλέω) avere: 1
(+καλέω) chiamare: 3
(+καθαιρέω) fare: 1
(+καταβαίνω) mentre scendere: 1
(+καταβαίνω) scendere: 1
(+καταβαίνω) stare: 1
(+καταδίκη κατά) condannare: 1
(+καταδιώκω) cercare: 1
(+κατακλύζω) fare: 1
(+κατακλίνω) essere a tavolo: 1
(+κατακρημνίζω) precipitare: 1
(+καταλύω) distruggere: 1
(+καταλείπω) lasciare: 3
(+κατασφάζω) uccidere: 1
(+κατεσθίω) divorare: 2
(+κατηγορέω) accusare: 3
(+κατηγορέω) potere: 2
(+κατοικέω) stabilire: 1
(+κατά ὁ αὐτός) Paolo e Giuseppe: 2
(+κατά ὁ) stesso: 3
(+κατά) il: 1
(+κατάγω) condurre: 1
(+κεράννυμι) versare: 1
(+κηρύσσω) divulgare: 1
(+κληρονομέω) ereditare: 1
(+κλέπτω) rubare: 1
(+κοιλία μήτηρ) nascere: 2
(+κοινόω) contaminare: 1
(+κολάζω) potere: 1
(+κρίνω) giudicare: 1
(+κρατέω) afferrare: 1
(+κρατέω) pigliare: 1
(+κρατέω) prendere: 5
(+κρούω) avere: 1
(+κάθημαι ἐπί) cavallo: 1
(+κυρόω εἰς) confermare: 1
(+λύω) sciogliere: 1
(+λύω) slegare: 1
(+λαλέω) parlare: 4
(+λαμβάνω ῥάπισμα) schiaffeggiare: 1
(+λαμβάνω) prendere: 2
(+λαμβάνω) ricevere: 2
(+λαμβάνω) riprendere: 1
(+λειτουργέω) aiutare: 1
(+λειτουργέω) celebrare: 1
(+λιθάζω) lapidare: 1
(+λέγω) avere: 2
(+λέγω) dire: 17
(+λέγω) parlare: 1
(+μή αἰσθάνομαι) da risultare incomprensibilità: 1
(+μετά συνακολουθέω) accompagnare: 1
(+μετά) il: 3
(+μετά) insieme a: 1
(+μετά) loro: 1
(+μέλλω) vedere: 1
(+μένω) rimanere: 5
(+μέσος) città: 1
(+ἄγω) avere: 1
(+ἄγω) condurre: 1
(+ἄγω) essere: 1
(+νικάω) vincere: 1
(+ἄκρον) altro: 1
(+νομίζω) credere: 1
(+ἅπτω) toccare: 2
(+οἰκοδομέω) costruire: 1
(+ἀδικέω) offendere: 1
(+ἀφίημι) lasciare: 11
(+ἀφίημι) perdonare: 2
(+ἀγαπάω) amare: 1
(+ἐγγίζω) essere: 2
(+ἐγκεντρίζω) innestare: 1
(+ἀγρεύω) cogliere: 1
(+οἶδα) conoscere: 1
(+οἶδα) sapere: 1
(+ἐκ ὁ ὑπάρχω) che uno possedere: 1
(+ἐκ) altro: 1
(+ἐκ) fratello: 1
(+ἐκ) fuori: 1
(+ἐκ) loro: 1
(+ἐκ) ne: 7
(+ἐκ) suo: 1
(+ἐκβάλλω) cavare: 1
(+ἐκβάλλω) essere: 1
(+ἐκβάλλω) gettare: 1
(+ἐκβάλλω) scacciare: 2
(+ἐκδύω) spogliare: 1
(+ἐκκόπτω) tagliare: 3
(+ἀκούω παρά) udire: 1
(+ἀκούω) ascoltare: 7
(+ἀκούω) avere: 2
(+ἀκούω) udire: 1
(+ἀκολουθέω) seguire: 4
(+ἐκπειράζω) mettere: 1
(+ἐκπλήσσομαι) stupire: 1
(+ἐκπορεύομαι) uscire: 1
(+ἐκτίθεμαι) essere: 1
(+ἐκτρέφω) allevare: 1
(+ἀλείφω) ungere: 1
(+ἕλκω) tirare: 1
(+ἐλέγχω) convincere: 1
(+ἐλέγχω) riprendere: 1
(+ἐμβαίνω) montare: 1
(+ἐμβριμάομαι) avere: 1
(+ἐμβάλλω) guardare: 1
(+ἐμπαίζω) avere: 2
(+ἐμπτύω) sputare addosso: 1
(+ἐν ὁ κατηγορέω) accusare: 1
(+ἐν ὁ ἀσθένεια) infermità: 1
(+ἐν) che essere: 1
(+ἐν) dentro: 1
(+ἐν) il: 4
(+ἐν) là: 3
(+ἐν) loro: 1
(+ἐν) lui: 2
(+ἐν) voi: 6
(+ἀναβαίνω) quando salire: 1
(+ἀναχωρέω) dopo che partire: 1
(+ἐναγκαλίζομαι) prendere: 1
(+ἀναιρέω) essere: 2
(+ἀναιρέω) fare: 1
(+ἀναιρέω) uccidere: 6
(+ἀνίστημι) risuscitare: 1
(+ἀναζητέω) cercare: 2
(+ἐνδύω) rivestire: 1
(+ἐνεδρεύω) tendere: 1
(+ἀνετάζω) sottoporre: 1
(+ἀνετάζω) venire: 1
(+ἐνισχύω) rafforzare: 1
(+ἀνοίγω) aprire: 2
(+ἐνώπιον) il: 1
(+ἐνώπιον) loro: 1
(+ἀνάδειξις) manifestare: 1
(+ἀνάγω) fare: 1
(+ἐπί ὁ) insieme: 5
(+ἐπί ὁ) riunire: 1
(+ἐπί) il: 12
(+ἐπί) loro: 2
(+ἐπί) ne: 2
(+ἐπί) su quale: 1
(+ἐπί) voi: 3
(+ἀπαγγέλλω) riferire: 2
(+ἐπίγνωσις) conoscere: 1
(+ἀπό) il: 3
(+ἀπό) loro: 3
(+ἀπό) ne: 1
(+ἀπόλλυμι) fare: 5
(+ἐπερωτάω) fare: 1
(+ἐπερωτάω) interrogare: 3
(+ἐπιβάλλω ἐπί) mettere: 1
(+ἐπιδείκνυμι) fare: 1
(+ἐπιγινώσκω) riconoscere: 1
(+ἐπιλαμβάνομαι ῥῆμα) cogliere: 1
(+ἐπιλαμβάνομαι) prendere: 1
(+ἐπιλείχω) leccare: 1
(+ἀπιστέω) credere: 1
(+ἐπιτίθημι) imporre: 1
(+ἐπιτιμάω) rimproverare: 2
(+ἐπιτιμάω) riprendere: 1
(+ἀποχωρίζομαι) separare: 1
(+ἀποδίδωμι) usare: 1
(+ἀποδέχομαι) accogliere: 1
(+ἀποφέρω) portare: 1
(+ἀποκαλύπτω) essere: 1
(+ἀποκόπτω) recidere: 1
(+ἀποκόπτω) tagliare: 2
(+ἀποκρίνομαι) dire: 1
(+ἀποκρίνομαι) replicare: 1
(+ἀποκρίνομαι) rispondere: 1
(+ἀποκτείνω) essere: 1
(+ἀποκτείνω) fare: 3
(+ἀποκτείνω) uccidere: 7
(+ἀπολύω) lasciare: 2
(+ἀπολύω) liberare: 1
(+ἀπολύω) mandare: 1
(+ἀπολύω) mandare via: 1
(+ἀπολύω) rimandare: 1
(+ἀποθνῄσκω) morire: 1
(+ἀποθνῄσκω) stare per morire: 1
(+ἀποσπάω) trascinare: 1
(+ἀποστοματίζω) fare: 1
(+ἀποστέλλω) mandare: 2
(+ἐπάνω) il: 1
(+ἐπάνω) voi: 1
(+ἀθετέω) dire: 1
(+ἐργάζομαι ἐν) fare: 1
(+ἐρωτάω) domandare: 1
(+ἐρωτάω) interrogare: 3
(+ἐρωτάω) pregare: 1
(+ἀσπάζομαι) avere: 1
(+ἀσπάζομαι) salutare: 2
(+ἐσθίω) dovere: 1
(+ἐσθίω) mangiare: 1
(+οὗτος) a quello modo: 1
(+οὗτος) costui: 2
(+οὗτος) loro: 1
(+ἀτενίζω εἰς) guardare: 1
(+ἀτενίζω) guardare: 1
(+ἐξαιρέω) cavare: 2
(+ἐξαιρέω) liberare: 1
(+ἐξαποστέλλω) avere: 1
(+ἐξετάζω) chiedere: 1
(+ἐξουθενέω) avere: 1
(+ἐξέρχομαι) andare: 1
(+ἐξάγω) condurre: 1
(+ἐξάγω) fare: 1
(+ἐξυπνίζω) svegliare: 1
(+πᾶς) tutto: 1
(+παγιδεύω) cogliere: 1
(+παιδεύω) avere: 1
(+πίνω ἐκ) bere: 1
(+παραδίδωμι) affidare: 1
(+παραδίδωμι) consegnare: 4
(+παραδίδωμι) tradire: 3
(+παρακαλέω πρός) pregare: 1
(+παρακαλέω) consolare: 1
(+παρακαλέω) pregare: 1
(+παρακούω) ascoltare: 1
(+παραμυθέομαι) consolare: 1
(+παρίστημι) fare: 1
(+παρατίθημι) mettere: 1
(+παρά) avere: 1
(+παρά) il: 2
(+παρά) loro: 1
(+παρά) possedere: 1
(+παρέρχομαι) oltrepassare: 1
(+πατέω) pigiare: 1
(+πείθω) persuadere: 1
(+πείθω) ubbidire: 1
(+πειράζω) mettere: 6
(+περί αὐτός) loro: 1
(+περί) il: 2
(+περί) ne: 1
(+περί) suo: 3
(+περιβλέπομαι) guardare: 1
(+περιτέμνω) circoncidere: 1
(+πιστεύω) credere: 1
(+πιάζω) arrestare: 3
(+πληρόω) compiere: 1
(+πληρόω) raggiungere: 1
(+πλέω) navigare: 1
(+ποιέω φανερός) divulgare: 1
(+ποιέω) avere: 1
(+ποιέω) fare: 2
(+ποιέω) mettere: 1
(+πορεύομαι) camminare: 1
(+πορεύομαι) essere: 1
(+ποτίζω) da: 1
(+πρᾶξις) avere: 1
(+πρός αὐτός) loro: 1
(+πρός αὐτός) quello loro: 1
(+πρός) il: 48
(+πρός) loro: 48
(+πρός) tu: 2
(+πρόσωπον) a sé: 1
(+προπέμπω) fare: 1
(+προσδέχομαι) accogliere: 1
(+προσφέρω) presentare: 1
(+προσηλόω) inchiodare: 1
(+προσκαλέομαι) chiamare: 3
(+προσκυνέω) adorare: 5
(+προσλαμβάνομαι) accogliere: 1
(+προσλαμβάνομαι) trarre: 1
(+προσέρχομαι) avvicinare: 1
(+προσάγω) presentare: 1
(+προάγω) fare: 1
(+προάγω) precedere: 1
(+πράσσω) avere: 1
(+πέμπω) mandare: 1
(+πάλιν λαμβάνω) riprendere: 1
(+θανατόω) fare: 2
(+θεάομαι) vedere: 1
(+θλίβω) fare: 1
(+σύ) vostro: 1
(+σῴζω ἐκ) salvare: 1
(+σῴζω) salvare: 3
(+σαλεύω) smuovere: 1
(+σχίζω) stracciare: 1
(+σκανδαλίζω) scandalizzare: 1
(+σπαράσσω) straziare: 1
(+σταυρόω) avere: 1
(+σταυρόω) crocifiggere: 6
(+στρέφω) porgere: 1
(+συλλαμβάνω) aiutare: 1
(+συλλαμβάνω) avere: 1
(+συλλέγω) cogliere: 1
(+συμβαίνω) accadere: 1
(+συναντάω) andare: 1
(+συντελέω) trascorrere: 1
(+συντρίβω) avere: 1
(+συντυγχάνω) avvicinare: 1
(+συνέρχομαι) essere: 2
(+συνάγω) radunare: 2
(+τύπτω) percuotere: 1
(+τίς) di chi: 1
(+τίθημι) deporre: 1
(+τίθημι) mettere: 2
(+τηρέω) conservare: 1
(+τηρέω) essere: 1
(+τηρέω) sorvegliare: 1
(+τιμωρέω) punire: 1
(+τάσσω) avere: 1
(+ἑτοιμάζω) preparare: 1
(+ψωμίζω) da: 1
(+ζητέω ἐν) cercare: 1
(+ζητέω παρά) chiedere: 1
(+ζητέω) cercare: 1
a cui: 1
a discepolo: 2
a donna: 2
a fratello: 1
a gente: 1
a Gesù: 9
a Iairo: 1
a loro: 37
a lui: 53
a Paolo: 2
a quale: 1
a quello che: 1
a quello uomo: 1
a questo: 1
a questo donna: 1
a sole: 1
a sé: 3
a suo: 1
a suo piede: 1
a uomo: 1
Abraamo: 1
addormentare: 1
addosso: 1
apostolo: 2
appunto: 1
aprire: 1
arca: 1
bambino: 3
casa: 1
che: 2
che incutere: 1
che ne avere: 2
città: 3
colui: 4
con Gesù: 1
con loro: 3
con lui: 17
confrontare: 1
contro di loro: 1
contro di lui: 3
cosa: 1
costui: 4
Cristo: 1
croce: 1
cui: 5
da isolare: 1
da loro: 6
da lui: 5
dare: 1
davanti a loro: 1
davanti a lui: 6
demonio: 1
di: 1
di altro: 1
di cavallo: 1
di cecità: 1
di città: 1
di colui: 1
di Dio: 5
di esso: 4
di Gesù: 8
di Giovanni: 4
di Israele: 1
di là: 1
di loro: 52
di lui: 91
di menzogna: 1
di peccare: 1
di quello: 1
di questo: 1
di questo regnare: 1
di sette: 1
di stesso: 1
di sé: 2
di suo vita: 1
di vigna: 1
Dio: 2
dire: 1
discepolo: 1
distribuire: 1
divinità: 1
egli: 115
egli e suo: 1
egli loro: 1
egli stesso: 6
Elisabetta: 1
essere: 2
esso: 96
esso stesso: 1
fico: 1
folla: 1
fra di loro: 1
fra loro: 1
funzionare: 1
Gesù: 46
Gesù e dodici: 1
Gesù stesso: 1
Giudea: 1
guardare: 1
il: 1309
immaginare: 1
in confrontare: 1
in cosa: 1
in favorire: 1
in loro: 2
in loro mano: 1
in lui: 4
intorno a loro: 1
intorno a lui: 2
io: 2
Isacco: 1
Lazzaro: 1
là: 2
loro: 837
loro stesso: 1
lui: 338
malattia: 1
medesimo: 25
mettere: 2
mio: 1
moglie: 1
ne: 23
noi: 3
noi stesso: 2
non tradotto: 397
nutrire: 1
Paolo: 6
Paolo e Sila: 1
per: 3
per esso: 1
per loro: 8
per lui: 15
Pietro: 1
popolare: 1
proprio: 16
qua: 1
quale: 5
quello: 23
quello cecità: 1
quello cosa: 2
quello denaro: 1
quello gente: 1
quello stesso: 2
quello uomo: 2
questo: 8
questo cosa: 1
questo proprio: 1
questo uomo: 2
ragazzo: 3
rapire: 1
re: 1
ricevere: 1
se: 1
seminare: 1
si: 15
stesso: 82
stesso cosa: 1
stesso luogo: 1
stesso modo: 1
sé: 5
su di loro: 2
su di lui: 5
su quello: 1
sé stesso: 7
suo: 942
suo capo: 1
trovare: 2
tu stesso: 2
tuo: 1
tutto: 2
uno: 1
uno boccare: 1
uno casa: 1
uno nominare: 1
usare: 1
vino: 1
voi: 13
voi stesso: 1
Zaccaria: 1
Totale: 5601

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω