βάθος (bathos)

dalla stessa parola di βαθύς
TDNT - 1: 517,89
Numero Strong: G899
sostantivo neutro

1) profondità, altezza
   1a) del mare profondo
   1b) metaforicamente
      1b1) profondo, estremo, povertà
      1b2) delle cose profonde di Dio

βάθη: acc. pl.
βάθος: acc. sing., nom. sing.
βάθους: gen. sing.

(+κατά) estremità: 1
larghezza: 1
profondare: 6
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω