χαρίζομαι (charizomai)

voce media da χάρις
TDNT - 9: 372,1298
Numero Strong: G5483
verbo

1) fare qualcosa piacevole (a qualcuno), fare un favore a, gratificare
   1a) mostrarsi pieno di grazia, gentile, benevolo
   1b) accordare perdono, perdonare
   1c) dare liberamente
      1c1) perdonare
      1c2) ricondurre con grazia qualcuno ad un altro
      1c3) preservare per qualcuno una persona in pericolo

ἐχαρίσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐχαρίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
κεχάρισμαι: 1sing. med. pf. ind.
κεχάρισται, κεχάρισταί: 3sing. med. pf. ind.
χαρίζεσθαί: med. pres. inf.
χαρίζεσθε: 2pl. med. pres. ind.
χαριζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
χαρισάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
χαρίσασθαι: med. aor. inf.
χαρίσασθέ: 2pl. med. aor. imptv.
χαρίσεται: 3sing. med. fut. ind.
χαρισθέντα: pass. aor. ptc. acc. pl. neut.
χαρισθῆναι: pass. aor. inf.
χαρισθήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.

(+ἐγώ) perdonare: 2
(+σύ) perdonare: 1
(+σύ) restituire: 1
concedere: 2
concedere graziare: 1
condonare: 1
condonare debito: 1
consegnare: 2
dare: 2
donare: 2
perdonare: 7
restituire: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω