χείρ (cheir)

forse dalla radice di χειμών nel senso della radice di χάσμα (tramite l'idea di essere cavo per afferrare)
TDNT - 9: 424,1309
Numero Strong: G5495
sostantivo femminile

mano
1) con l'aiuto o l'azione di qualcuno, per mezzo di qualcuno
2) in modo figurativo usato per Dio come simbolo della sua forza, attività, potere
   2a) creando l'universo
   2b) sostenendo e mantenendo (Dio è presente proteggendo ed aiutando qualcuno)
   2c) punendo
   2d) determinando e controllando i destini degli uomini

χεὶρ, χείρ: nom. sing.
χεῖρα, χεῖρά: acc. sing.
χεῖρας, χεῖράς: acc. pl.
χεῖρες: nom. pl.
χειρὶ, χειρί: dat. sing.
χειρός, χειρὸς: gen. sing.
χειρῶν: gen. pl.
χερσὶν, χερσίν: dat. pl.

(+) mano: 17
(+διά αὐτός) loro: 1
(+ἐπιβάλλω ὁ) cominciare a: 1
aiutare: 1
con mano: 2
di mano: 1
dito: 1
mano: 146
mezzo: 1
non tradotto: 2
paralizzare: 1
per mano: 1
uno mano: 1
volontà: 1
Totale: 177

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω