χράομαι (chraomai)

voce media di un verbo primario (o forse piuttosto da χείρ, maneggiare)
Numero Strong: G5530
verbo

1) ricevere un prestito
2) prende in prestito
3) prendere per il proprio uso, usare
   3a) utilizzare una cosa

ἐχρησάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
ἐχρησάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐχρῶντο: 3pl. med. impf. ind.
κέχρημαι: 1sing. med. pf. ind.
χρῆσαι: 2sing. med. aor. imptv.
χρησάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
χρήσωμαι: 1sing. med. aor. cong.
χρῆται: 3sing. med. pres. cong.
χρῶ: 2sing. med. pres. imptv.
χρώμεθα: 1pl. med. pres. ind.
χρώμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

agire: 1
avere a procedere: 1
comportare: 1
fare uno usare: 1
fare usare: 2
prendere: 1
usare: 2
utilizzare: 1
valere: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω