δύναμαι (dunamai)

di affinità incerta
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: G1410
verbo

1) potere, avere potere in virtù delle proprie abilità e risorse, o di uno stato di mente, o di circostanze favorevoli, o di legge o costume
2) potere fare qualcosa
3) essere capace, forte e potente
+ οὐ: non potere

δυναίμην: 1sing. med. pres. ott.
δύναιντο: 3pl. med. pres. ott.
δύναμαι, δύναμαί: 1sing. med. pres. ind.
δυνάμεθα, δυνάμεθά: 1pl. med. pres. ind.
δυνάμενα, δυνάμενά: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
δυνάμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
δυναμένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
δυνάμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
δυνάμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
δυνάμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
δυναμένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc., med. pres. ptc. gen. sing. neut.
δυναμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
δυναμένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
δυναμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
δύνανται, δύνανταί: 3pl. med. pres. ind.
δύνασαι, δύνασαί: 2sing. med. pres. ind.
δύνασθαι: med. pres. inf.
δύνασθε: 2pl. med. pres. ind.
δύναται, δύναταί: 3sing. med. pres. ind.
δύνῃ: 2sing. med. pres. ind.
δυνηθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
δυνήσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
δυνήσεται, δυνήσεταί: 3sing. med. fut. ind.
δυνήσῃ: 2sing. med. fut. ind.
δυνησόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
δυνήσονται: 3pl. med. fut. ind.
δύνηται: 3sing. med. pres. cong.
δύνωνται: 3pl. med. pres. cong.
ἐδύνασθε: 2pl. med. impf. ind.
ἐδύνατο: 3sing. med. impf. ind.
ἠδύναντο: 3pl. med. impf. ind.
ἠδύνατο: 3sing. med. impf. ind.
ἠδυνήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἠδυνήθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἠδυνήθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἠδυνήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἠδυνήθητε: 2pl. pass. aor. ind.

(+βαστάζω) essere a vostro portare: 1
(+μή) incapacità di: 1
(+μή) potere: 1
(+ἄν) potere: 1
(+ἐγώ) potere: 1
(+ἐνέργεια ὁ) potere: 1
(+σύ) potere: 1
capacità: 1
capacità di: 2
cercare di: 1
essere: 1
essere capacità: 1
essere possibilità: 1
forzare: 1
il: 1
possibilità: 1
potere: 187
potere egli: 1
potere fare: 2
potere voi: 1
riuscire: 1
sapere: 1
Totale: 210

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω